Grundläggande filosofi

Hästunderstödda insatsers betydelse i vårt moderna samhälle

I vårt moderna samhälle råder en övervägande biomedicinsk grundsyn, svårigheter att hantera påfrestningar i livet förklaras med genetiska och biologiska orsaker och den hjälp som erbjuds är i första hand medicinsk behandling. Antalet sjukskrivningar på grund av psykiatriska diagnoser och förskrivning av antidepressiva läkemedel ökar dramatiskt i Sverige och i övriga världen. Medicinsk behandling utgår från ett patogent (sjukdomsfokuserat) perspektiv medan hästunderstödda aktiviteter utgår från ett salutogent (hälso- och resursfokuserat) perspektiv. Ur ett medicinskt perspektiv bedöms människor ofta som antingen sjuka eller friska, men faktum är att hälsa och ohälsa är naturliga delar i livet och att vi alla behöver utveckla strategier för att stärka och vidmakthålla vår hälsa.

 

Att främja hälsa i förväg eller behandla sjukdom i efterhand

Förebyggande och hälsofrämjande insatser ur ett helhetsperspektiv är idag bristvaror som behöver utvecklas för att vända en alarmerande utveckling. Att arbeta medvetet och systematiskt med att stärka individuella resurser är långt mer konstruktivt än att passivt invänta att livets motgångar förr eller senare skapar ohälsa. Hästunderstödda aktiviteter, terapi och rehabilitering betonar hälsa och fokuserar på individens egna resurser. Tillsammans med djuren i naturen kan människor återknyta till sitt ursprung, öka medvetenheten om sina genuina behov och utveckla strategier att hantera livets olika påfrestningar.

 

Teoretisk grund

Den teoretiska grunden för hästunderstödda aktiviteter på det sätt vi arbetar är en kombination av Mentalisering, Nonviolent Communication (NVC) och Mindfulness.

Mentalisering handlar om emotionell medvetenhet, förbättrad emotionell reglering och att förstå egna och andras handlingar utifrån avsikter som önskningar, känslor och föreställningar (Rydén & Wallroth, 2008). Känslor är viktiga för att förstå egna och andras handlingar. Att förmedla en känsla kan innebära en möjlighet att förändra en situation som hittills upplevts omöjlig att hantera. Genom att mentalisera kan känslor regleras och förändras (Rydén & Wallroth, 2008). Att tillsammans försöka förstå hästens reaktioner och beteende kan på ett påtagligt sätt bidra till ökad medvetenenhet och förståelse av såväl egna som andras reaktioner. Hästar och människor är mycket mer lika än olika men hästar har aldrig lärt sig att ljuga eller förställa sig för att passa in.

Nonviolent Communication eller NVC (Rosenberg, 2012) kompletterar Mentalisering med ett konkret icke dömande och empatiskt förhållningssätt i förhållande till såväl hästar som andra djur och människor. Konkret används NVC genom att arbeta med den känsla som väcks i situationen med hästen. Känslan som väckts beskrivs med ett eller ett par ord för att identifiera det behov som är tillgodosett om känslan är positiv, eller behöver tillgodoses om känslan upplevs som negativ. I det senare fallet är det betydelsefullt att i dialog få möjlighet att prova sig fram till hur detta behov skulle kunna uttryckas för att tillgodoses.

Mindfulness används genom att tillsammans fokusera medvetet på tillit, tålamod, acceptans och uppmärksamhet liksom att inte döma sig själv eller någon annan (Lundblad & Palmkron Ragnar, 2013). Dessa förmågor är också särskilt viktiga att behärska i kontakten med hästen. Hästen kan med sin känslighet och direkta respons bidra med viktig information om hur mindful föraren är. På så vis kan hästen bidra till att tydliggöra såväl dagsform som utveckling och framsteg i den individuella processen mot ökad hälsa och välbefinnande.

 

Referenser

Lundblad, K & Palmkron, Ragnar, Å. (2013).  Fri från stress med Mindfulness: Medveten närvaro och acceptans. Lund. Palmkrons förlag.

Rosenberg, Marshall. B. (2012). Nonviolent Communication: Ett språk för livet. Friare Liv AB

Rydén, G. & Wallroth, P. (2008).  Mentalisering: Att leka med verkligheten. Stockholm. Natur & Kultur.

 

 

Relaterad information

Mycket av den information som finns om hästundersödd terapi är på engelska men kunskapsområdet växer och informationen uppdateras kontinuerligt.

Vad är hästunderstödd terapi?

Dominans och ledarskap - Användbara begrepp i interaktionen mellan häst och människa?

En systematisk litteraturstudie om hästunderstödda interventioner för personer med schizofrenidiagnos

Kontakten och den harmoniska samvaron mellan häst och mäniska är det avgörande för välbefinnandet inte prestation eller prestige. Det genuina välbefinnandet är ömsesidigt och kan aldrig bygga på förtryck eller dominans.